Rajka község honlapja

 • A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése

Német Önkormányzat

Német Önkormányzat

Székhelye: 9224 Rajka, Szent István u. 14.

Telefon: 06-96/222-124

e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Molnár Kálmánné elnök
Farkas János elnök-helyettes
Sándorné Hönigmayer Erzsébet képviselő
Sukola-Nick Ágnes képviselő

 

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült 2014. október 22-én 16 órakor a Rajkai Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott alakuló ülésről.

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint

Napirend:

 1. Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója az önkormányzati választás eredményéről
 2. A képviselők eskütétele
 3. A német önkormányzat elnökének megválasztása
 4. A német önkormányzat elnökhelyettesének megválasztása
 5. Tiszteletdíj megállapítása elnök, elnökhelyettes, tag részére
 6. Tájékoztató a képviselők jogállását érintő egyes kérdésekről
 7. Egyebek

Molnár Kálmánné, mint korelnök vezeti az alakuló ülést a képviselő-testület elnökének megválasztásáig. Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

Javaslatot tesz az előterjesztett meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalására. Jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Farkas János képviselőt. A jelenlévő képviselők a javaslatot egyhangú szavazattal elfogadták.

Molnár Kálmánné korelnök felkéri a HVB elnökének a választásról szóló tájékoztató megtartására.

1. napirend A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója az önkormányzati választás eredményéről

Ments Tiborné HVB elnöke elmondja, hogy 129 volt a névjegyzékben lévő választópolgárok száma, szavazati jogával 83 választópolgár élt.

Négy képviselő jelöltre lehetett szavazni, akik közül Molnár Kálmánné 71, Sándorné Hönigmayer Erzsébet 58, Farkas János 56 és Sukola-Nick Ágnes 55 szavazattal lett a Rajkai Német Önkormányzat tagja.

2. napirend Rajkai Német Önkormányzat képviselő-testületének eskütétele

Ments Tiborné HVB elnöke kiveszi az esküt a megválasztott képviselőktől, akik az esküt magyar és német nyelven is elmondják. Az esküt követően aláírják az esküokmányt.

(Lásd: esküokmányok másolata a jegyzőkönyv melléklete)

3. napirend A képviselő-testület elnökének megválasztása

Molnár Kálmánné korelnök tájékoztatja a képviselőket, hogy a testület az alakuló ülésen a tagja közül társadalmi megbízatású elnököt és elnökhelyettest választ. Tájékoztatást ad a személyes érintettség általános szabályáról azzal, hogy az elnök, elnökhelyettes, bizottsági tisztségviselők megválasztására e szabályok nem alkalmazhatók.

Javaslatot kér az elnök személyére.

Farkas János képviselő a választási eredményt és az elmúlt 4 év munkáját figyelembe véve, Molnár Kálmánnét javasolja elnöknek.

Molnár Kálmánné korelnök szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozza:

Rajkai Német Önkormányzat Képviselő-testülete

38/2014.(X.22.) NÖKT határozat

az elnök megválasztásáról

A Rajkai Német Önkormányzat képviselő-testülete a Rajkai Német Önkormányzat elnökévé Molnár Kálmánnét választja.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

 

4. napirend Az elnökhelyettes megválasztása

Molnár Kálmánné elnök Farkas Jánost javasolja elnökhelyettesnek megválasztani.  A javaslatát azzal indokolja, hogy a pályázatírásban Farkas János képviselő tud leginkább segíteni, és az elmúlt időszakban is jól együtt tudtak dolgozni,

Molnár Kálmánné elnök szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozza:

Rajkai Német Önkormányzat Képviselő-testülete

39/2014.(X.22.) NÖKT határozat

az elnökhelyettes megválasztásról

A Rajkai Német Önkormányzat képviselő-testülete elnökhelyettesnek Farkas János képviselőt választja.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

5. napirend Tiszteletdíj megállapítása elnök, elnökhelyettes, képviselő részére

Molnár Kálmánné elnök ismerteti az előterjesztést.

Elmondja, hogy a törvény szabályai szerint a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökének tiszteletdíja nem lehet magasabb a mindenkori illetményalapnál, ami jelenleg 38.650,- Ft.

 

Az elnökhelyettes részére megállapított tiszteletdíj nem érheti el az elnök részére megállapított összeget.

 

A képviselő tiszteletdíja nem lehet magasabb az elnök tiszteletdíjának 30 százalékánál, azaz 11.595,- forintnál.

 

Szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. A javaslat szerint az elnök tiszteletdíja 38 650,- Ft, az elnökhelyettes és a képviselő-testület tagjának tiszteletdíja 11 595,- Ft.

 

A tiszteletdíjak és járuléka forrása a Rajkai Önkormányzattól kapott működési támogatás.

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozza:

 

Rajkai Német Önkormányzat Képviselő-testülete

40/2014.(X.22.) NÖKT határozat

a tiszteletdíjak megállapításáról

A képviselő-testület az elnök, elnökhelyettes és tagja részére az alábbi tiszteletdíjat állapítja meg:

 • elnök                         38.650,- Ft
 • elnökhelyettes          11.595,- Ft
 • tag                             11.595,- Ft

Felelős: elnök, Rajkai Közös Önkormányzati Hivatal

Határidő: 2014. október 12.

 

6. napirend Tájékoztató a képviselők jogállását érintő egyes kérdésekről

 

Molnár Kálmánné elnök ismerteti az előterjesztést. Tájékoztatást ad a képviselőknek vagyonnyilatkozati kötelezettségéről, az összeférhetetlenség szabályairól, a méltatlanság szabályairól és a köztartozás mentes adózói nyilvántartásba való felvételi kötelezettségről és a nemzetiségi önkormányzati képviselők jogairól. A tájékoztatót a képviselők írásban is megkapták.

7. napirend Egyebek

Molnár Kálmánné elnök tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a választást követő 30 napon belül felül kell vizsgálni a helyi önkormányzattal kötött megállapodást. Ennek érdekében a tervezetet írásban átadja a testület tagjainak azzal, hogy a következő ülés napirendjére tűzi annak elfogadását.

A képviselők részére átadja továbbá a felülvizsgált szervezeti és működési szabályzatot, amit szintén a következő ülés napirendjére vesz fel.  Kéri a képviselőket, hogy e dokumentumokkal kapcsolatos javaslataikat a következő ülésen tegyék meg.

Szavazásra bocsátja a fentiek szerinti javaslatát, ami szerint a képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatot, valamint a helyi önkormányzattal kötött megállapodást a következő ülésén tárgyalja.

Az elnök megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozza:

Rajkai Német Önkormányzat Képviselő-testülete

41/2014.(X.22.) NÖKT határozat

a szervezeti és működési szabályzat, valamint a megállapodás felülvizsgálatáról

A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatot, valamint a helyi önkormányzattal kötött megállapodást a következő ülésén tárgyalja.

Felelős: elnök,

Határidő: következő ülés

 

Sándorné Hönigmayer Erzsébet képviselő a Nyugdíjas Klub részére működési célú támogatásra terjeszt elő javaslatot. Elmondja, hogy a nyugdíjas klub rendszeresen részt vesz különböző kulturális rendezvényen, melynek költsége elég magas. Javasolja az egyesület támogatását.

 

Farkas János elnökhelyettes egyetért a javaslattal és 20.000,- Ft támogatást javasol megállapítani.

Molnár Kálmánné elnök szavazása bocsátja 20.000,- Ft támogatás elfogadását.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozza:

 

Rajkai Német Önkormányzat Képviselő-testülete

42/2014.(X.22.) NÖKT határozat

a Rajkai Nyugdíjas Klub támogatásáról

A Rajkai Német Önkormányzat képviselő-testülete a Rajkai Nyugdíjas Klub részére 20.000,- Ft működési célú támogatást nyújt.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

 

Molnár Kálmánné elnök elmondja, hogy már évek óta Mindenszentekkor a Rajkai Német Önkormányzat vállalja a templom díszítésének költségeit, amelyre az idén 15.000,- Ft összeget javasol megállapítani.

Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozza:

 

Rajkai Német Önkormányzat Képviselő-testülete

43/2014.(X.22.) NÖKT határozat

a Római Katolikus Templom támogatásáról

A Rajkai Német Önkormányzat képviselő-testülete a Római Katolikus Templom díszítésére 15.000,- Ft támogatást állapít meg.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

 

Molnár Kálmánné elnök beszámol a Hegyeshalomban 2014. október 19-én megrendezett VI. Alma-Dió Fesztiválról. Elmondja, hogy ez egy hagyományőrző esemény,k amelyen képviselte a Rajkai Német Önkormányzatot.  A fesztiválon több zenei együttes lépett fel, például a Gannai Asszonykórus, a Kimlei Énekkar, a hegyeshalmi Hajnalcsillag Énekkar és a Kimlei Harmonikások. Házi készítésű diós illetve almás sütemények fogadták a vendégeket.

 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, az elnök az ülést 17 órakor berekesztette.

 

 

 

Molnár Kálmánné                                                                               Farkas János

elnök                                                                                       jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

 

 

Rajka TV

Közbiztonság

Közbiztonsággal kapcsolatos leírások, felhívások

Segélykérő telefonszámok:
Mentők: 104
Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107

Körzeti rendőrségi megbízott:
Kalinkó József

Tel: 06-30/692-15-73
Fogadóóra:
minden hó páros szerda 15:00-16:00,
KMB Iroda, Szent István út 18.

Közelgő eseményeink

Partnerség

Kép

p1080089_1.jpg

Kapcsolat

Számláló

Tartalom találatai : 6096771

Archívum

Megjelenítés