Rajka község honlapja

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma

Német Önkormányzat

There are no translations available.

Német Önkormányzat

Székhelye: 9224 Rajka, Szent István u. 14.

Telefon: 06-96/222-124

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Molnár Kálmánné elnök
Farkas János elnök-helyettes
Sándorné Hönigmayer Erzsébet képviselő
Sukola-Nick Ágnes képviselő

 

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült 2014. október 22-én 16 órakor a Rajkai Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott alakuló ülésről.

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint

Napirend:

 1. Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója az önkormányzati választás eredményéről
 2. A képviselők eskütétele
 3. A német önkormányzat elnökének megválasztása
 4. A német önkormányzat elnökhelyettesének megválasztása
 5. Tiszteletdíj megállapítása elnök, elnökhelyettes, tag részére
 6. Tájékoztató a képviselők jogállását érintő egyes kérdésekről
 7. Egyebek

Molnár Kálmánné, mint korelnök vezeti az alakuló ülést a képviselő-testület elnökének megválasztásáig. Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

Javaslatot tesz az előterjesztett meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalására. Jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Farkas János képviselőt. A jelenlévő képviselők a javaslatot egyhangú szavazattal elfogadták.

Molnár Kálmánné korelnök felkéri a HVB elnökének a választásról szóló tájékoztató megtartására.

1. napirend A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója az önkormányzati választás eredményéről

Ments Tiborné HVB elnöke elmondja, hogy 129 volt a névjegyzékben lévő választópolgárok száma, szavazati jogával 83 választópolgár élt.

Négy képviselő jelöltre lehetett szavazni, akik közül Molnár Kálmánné 71, Sándorné Hönigmayer Erzsébet 58, Farkas János 56 és Sukola-Nick Ágnes 55 szavazattal lett a Rajkai Német Önkormányzat tagja.

2. napirend Rajkai Német Önkormányzat képviselő-testületének eskütétele

Ments Tiborné HVB elnöke kiveszi az esküt a megválasztott képviselőktől, akik az esküt magyar és német nyelven is elmondják. Az esküt követően aláírják az esküokmányt.

(Lásd: esküokmányok másolata a jegyzőkönyv melléklete)

3. napirend A képviselő-testület elnökének megválasztása

Molnár Kálmánné korelnök tájékoztatja a képviselőket, hogy a testület az alakuló ülésen a tagja közül társadalmi megbízatású elnököt és elnökhelyettest választ. Tájékoztatást ad a személyes érintettség általános szabályáról azzal, hogy az elnök, elnökhelyettes, bizottsági tisztségviselők megválasztására e szabályok nem alkalmazhatók.

Javaslatot kér az elnök személyére.

Farkas János képviselő a választási eredményt és az elmúlt 4 év munkáját figyelembe véve, Molnár Kálmánnét javasolja elnöknek.

Molnár Kálmánné korelnök szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozza:

Rajkai Német Önkormányzat Képviselő-testülete

38/2014.(X.22.) NÖKT határozat

az elnök megválasztásáról

A Rajkai Német Önkormányzat képviselő-testülete a Rajkai Német Önkormányzat elnökévé Molnár Kálmánnét választja.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

 

4. napirend Az elnökhelyettes megválasztása

Molnár Kálmánné elnök Farkas Jánost javasolja elnökhelyettesnek megválasztani.  A javaslatát azzal indokolja, hogy a pályázatírásban Farkas János képviselő tud leginkább segíteni, és az elmúlt időszakban is jól együtt tudtak dolgozni,

Molnár Kálmánné elnök szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozza:

Rajkai Német Önkormányzat Képviselő-testülete

39/2014.(X.22.) NÖKT határozat

az elnökhelyettes megválasztásról

A Rajkai Német Önkormányzat képviselő-testülete elnökhelyettesnek Farkas János képviselőt választja.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

5. napirend Tiszteletdíj megállapítása elnök, elnökhelyettes, képviselő részére

Molnár Kálmánné elnök ismerteti az előterjesztést.

Elmondja, hogy a törvény szabályai szerint a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökének tiszteletdíja nem lehet magasabb a mindenkori illetményalapnál, ami jelenleg 38.650,- Ft.

 

Az elnökhelyettes részére megállapított tiszteletdíj nem érheti el az elnök részére megállapított összeget.

 

A képviselő tiszteletdíja nem lehet magasabb az elnök tiszteletdíjának 30 százalékánál, azaz 11.595,- forintnál.

 

Szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. A javaslat szerint az elnök tiszteletdíja 38 650,- Ft, az elnökhelyettes és a képviselő-testület tagjának tiszteletdíja 11 595,- Ft.

 

A tiszteletdíjak és járuléka forrása a Rajkai Önkormányzattól kapott működési támogatás.

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozza:

 

Rajkai Német Önkormányzat Képviselő-testülete

40/2014.(X.22.) NÖKT határozat

a tiszteletdíjak megállapításáról

A képviselő-testület az elnök, elnökhelyettes és tagja részére az alábbi tiszteletdíjat állapítja meg:

 • elnök                         38.650,- Ft
 • elnökhelyettes          11.595,- Ft
 • tag                             11.595,- Ft

Felelős: elnök, Rajkai Közös Önkormányzati Hivatal

Határidő: 2014. október 12.

 

6. napirend Tájékoztató a képviselők jogállását érintő egyes kérdésekről

 

Molnár Kálmánné elnök ismerteti az előterjesztést. Tájékoztatást ad a képviselőknek vagyonnyilatkozati kötelezettségéről, az összeférhetetlenség szabályairól, a méltatlanság szabályairól és a köztartozás mentes adózói nyilvántartásba való felvételi kötelezettségről és a nemzetiségi önkormányzati képviselők jogairól. A tájékoztatót a képviselők írásban is megkapták.

7. napirend Egyebek

Molnár Kálmánné elnök tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a választást követő 30 napon belül felül kell vizsgálni a helyi önkormányzattal kötött megállapodást. Ennek érdekében a tervezetet írásban átadja a testület tagjainak azzal, hogy a következő ülés napirendjére tűzi annak elfogadását.

A képviselők részére átadja továbbá a felülvizsgált szervezeti és működési szabályzatot, amit szintén a következő ülés napirendjére vesz fel.  Kéri a képviselőket, hogy e dokumentumokkal kapcsolatos javaslataikat a következő ülésen tegyék meg.

Szavazásra bocsátja a fentiek szerinti javaslatát, ami szerint a képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatot, valamint a helyi önkormányzattal kötött megállapodást a következő ülésén tárgyalja.

Az elnök megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozza:

Rajkai Német Önkormányzat Képviselő-testülete

41/2014.(X.22.) NÖKT határozat

a szervezeti és működési szabályzat, valamint a megállapodás felülvizsgálatáról

A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatot, valamint a helyi önkormányzattal kötött megállapodást a következő ülésén tárgyalja.

Felelős: elnök,

Határidő: következő ülés

 

Sándorné Hönigmayer Erzsébet képviselő a Nyugdíjas Klub részére működési célú támogatásra terjeszt elő javaslatot. Elmondja, hogy a nyugdíjas klub rendszeresen részt vesz különböző kulturális rendezvényen, melynek költsége elég magas. Javasolja az egyesület támogatását.

 

Farkas János elnökhelyettes egyetért a javaslattal és 20.000,- Ft támogatást javasol megállapítani.

Molnár Kálmánné elnök szavazása bocsátja 20.000,- Ft támogatás elfogadását.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozza:

 

Rajkai Német Önkormányzat Képviselő-testülete

42/2014.(X.22.) NÖKT határozat

a Rajkai Nyugdíjas Klub támogatásáról

A Rajkai Német Önkormányzat képviselő-testülete a Rajkai Nyugdíjas Klub részére 20.000,- Ft működési célú támogatást nyújt.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

 

Molnár Kálmánné elnök elmondja, hogy már évek óta Mindenszentekkor a Rajkai Német Önkormányzat vállalja a templom díszítésének költségeit, amelyre az idén 15.000,- Ft összeget javasol megállapítani.

Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozza:

 

Rajkai Német Önkormányzat Képviselő-testülete

43/2014.(X.22.) NÖKT határozat

a Római Katolikus Templom támogatásáról

A Rajkai Német Önkormányzat képviselő-testülete a Római Katolikus Templom díszítésére 15.000,- Ft támogatást állapít meg.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

 

Molnár Kálmánné elnök beszámol a Hegyeshalomban 2014. október 19-én megrendezett VI. Alma-Dió Fesztiválról. Elmondja, hogy ez egy hagyományőrző esemény,k amelyen képviselte a Rajkai Német Önkormányzatot.  A fesztiválon több zenei együttes lépett fel, például a Gannai Asszonykórus, a Kimlei Énekkar, a hegyeshalmi Hajnalcsillag Énekkar és a Kimlei Harmonikások. Házi készítésű diós illetve almás sütemények fogadták a vendégeket.

 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, az elnök az ülést 17 órakor berekesztette.

 

 

 

Molnár Kálmánné                                                                               Farkas János

elnök                                                                                       jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

 

 

Elektronikus ügyintézés

Rajka TV

Közbiztonság

Közbiztonsággal kapcsolatos leírások, felhívások

Segélykérő telefonszámok:
Mentők: 104
Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107

Körzeti rendőrségi megbízott:
Kalinkó József

Tel: 0670/3727308
Fogadóóra:
minden hó páros szerda 15:00-16:00,
KMB Iroda, Szent István út 18.

Közelgő eseményeink

Partnerség

Kép

p1080383_1.jpg

Kapcsolat

Számláló

Počet zobrazení obsahu : 22341299

Archívum

Megjelenítés